Algemene voorwaarden

 Mixamshop.be (Mixam computers)

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Mixam Computers een éénmanszaak met maatshappelijke zetel ,Werfplein 11 B-8000 Brugge (Belgie) ondernemingsnr BE0803011233. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

HERROEPINGSRECHT
Art. 3.1
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat. De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingtermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@mixam.be. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.
UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Art. 3.2
Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals computer games ,software.
 Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn of op naam geregistreerd zij zoals software ,abonnementen, alle licentie's.
 Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals headsets ,oortjes ect .
Artikelen die zich niet in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs .
Artikelen / toestellen waarvan gegevensdragers geïnstalleerd zijn en/ of software geactiveerd is.
Alle goederen die door gebruikssporen niet meer weder verkoopbaar zijn hetzij aan de goederen en de verpakking.
CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.
Zakelijke klanten. B2B
TERUGBETALING
Art. 3.3
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en wij de goederen in ontvangst genomen hebben ontvangt u na controle alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending incl eventuele transportverzekering.
Onvoldoende gefrankeerde retours worden steeds geweigerd.


BETALING
Art. 4.1
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING
Art. 4.2
De Verwerking van betaling gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 5
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Brugge bevoegd.

BINDING
Art. 6
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Klantengegevens /privacy
Art 7
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenbestand van Mixam Computers bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen , u kan weigeren dat Mixam Computers uw gegevens gebruikt om u info toe te sturen per post of elektronische nieuwsbrief. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op ons adres zoals vermeld in Art 1
Wettelijke Garantie
Art 9.
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Mixam computers waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan onze klantendienst op adres vermeld in Art.1
Elk gebrek dient onmiddellijk na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage onderhevige artikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop/ levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Desgevallend geven zij recht op herstelling tenzij herstelling niet mogelijk is wegens het ontbreken van onderdelen.
Is een herstelling onmogelijk dan kan het artikel vervangen worden door een gelijkaardig prijsevenredig product op het moment van defecten volgens de resterende marktwaarde .
De wettelijke garantie is niet van toepassing B2B klanten .
Eigendomsvoorbehoud
Art. 9
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Mixam Computers
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant of transporteur vanaf de verzending. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mixam Computers te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


© Mixam computers 2106 doc Mixav.pdf revisie 1.2

Afdrukken